e-paragon w urządzeniach online

e-paragon w urządzeniach online

 

Jak obecnie od strony prawnej i technicznej wygląda możliwość wysyłania klientowi e-Paragonów?


Obecny stan prawny dotyczący warunków stosowania kas rejestrujących przez podatników zrównuje paragon wydrukowany z kasy fiskalnej na papierze z paragonem elektronicznym wysłanym kupującemu z urządzenia fiskalnego. Gwarantuje to art. 32. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 568) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 732). Przepisy te umożliwiają wysyłanie e-Paragonu kupującemu tylko za jego zgodą oraz w sposób z nim ustalony.

 

Niestety, obecnie przepisy wykonawcze dotyczące kryteriów i warunków technicznych dla kas fiskalnych nie pozwalają nie drukować paragonu na papierze, pomimo wysłania go w formie elektronicznej. Oczekujemy na wprowadzenie takich zmian w odpowiednich przepisach. W styczniu 2021 r. pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrując, w którym zaproponowano odpowiednie zapisy, umożliwiające wyłączenie drukowani ana papierze paragonu, który będzie wysłany elektronicznie. Projekt ten, po zakończeniu konsultacji, musi być przekazany do notyfikacji w UE - proces ten trwa 90 dni. Dopiero  po wejściu w życie tego rozporządzenia producenci urządzeń fiskalnych będą mogli starać się o homologacje dla swoich kas uwzględniających te zmiany. Czyli "na rynku" takie urządzenia pojawią się najwcześniej w drugiej połowie tego roku.


Jakie modele kas i drukarek online są przygotowane na e-paragon?

Urządzenia fiskalne online Novitus (kasy i drukarki fiskalne) są przygotowane do wysyłania e-paragonów (nadal z obowiązkowym wydrukiem na papierze). Zwłaszcza kasy Nano Online, Nano II Online, Link Online oraz drukarka Novitus HD Online są gotowe do wysyłania paragonów elektronicznych. Jednak po stronie podatnika - użytkownika kasy/drukarki konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury: serwerów z oprogramowaniem, które będzie rozsyłało e-paragony przesłane (wraz z odpowiednim ID) na skrzynki mailowe kupujących, do ich aplikacji itp. Takie serwery lub platformy są już tworzone przez niektórych sprzedawców (sieci handlowe, koncerny paliwowe itp.). Nie ma narzuconego prawnie ani wypracowanego obecnie jednego, konkretnego standardu rozsyłania e-paragonów.

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa