Łączenie kas z terminalem - obowiązkowo od 01.07.2022

   Polski Ład to nie tylko kwestia obowiązkowego instrumentu płatniczego. Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców jeszcze jeden ważny obowiązek.

   Nowy obowiązek wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku. Jeśli przedsiębiorca stosuje kasy online, a do płatności „instrumentem płatniczym” wykorzystuje terminal płatniczy, to ma obowiązek łączenia tego terminala z kasą online. Dokonując wyboru urządzeń fiskalnych oraz terminali płatniczych warto więc już teraz wziąć pod uwagę możliwość ich połączenia w przyszłości i zadbać o zgodność obu urządzeń.

Obowiązek wynika z zapisu:
„3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.”

   Teoretycznie termin wejścia w życie tych przepisów może być przesunięty. Wynika to z zapisu: „4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.”

   Powyższy obowiązek nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online, gdyż te są wyłączone z obowiązku posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym na mocy § 6. 7) c. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące na podstawie którego do tej pory wszystkie urządzenia online otrzymały homologację Prezesa GUM. Taki sam zapis znalazł się w znowelizowanym Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

integracja terminala płatniczego z kasą online

Wiadomość z dnia: 24-11-2021

Dane kontaktowe

PROMOKAS
  • ul. Jakuba Bojki 2
  • 30-611 Kraków
  • NIP 9442081922
  • REGON 121178891

Formularz kontaktowy

promokas mapa